Výkladový slovník

Chybí vám zde nějaký odborný termín týkající se Second Life? Narazili jste v článcích na výraz či zkratku, které jste nerozuměli? Tak prosím pomožte ostatním čtenářům a pošlete mi o tom krátkou zprávu, slovník rád doplním.
a
Abuse Report
Oficiální hlášení odeslané avatarem přes speciální formulář přímo v Second Life klientu, které popisuje porušení pravidel SL, hlavně pak Terms of Service a Community Standards.
AFAIK
Zkratka anglického 'as far as I know', což znamená 'alespoň co já vím'. Až příliš často používaný výraz v internetové mluvě.
Alter ego
Virtuální reprezentant skutečného člověka ve světě Internetu nebo Second Life.
API
Application Programming Interface znamená standardizované rozhraní pro programování aplikací. Jde obvykle o skupinu předpřipravených knihoven, které programátor využívá namísto toho, aby je musel sám programovat. Příkladem grafického API je třeba DirectX.
Art deco
Dekorativní styl objevující se v architektuře, interiérech a předmětech denní spotřeby. Vychází z kubismu, futurismu a secese, vyznačuje se jednoduchými liniemi a barevností.
Avatar
Alter ego neboli virtuální osobnost reprezentující skutečného člověka. Často zobrazován jako postavička či zvíře.Synonyma: avatara, avatarech, avatarem, avataři, avatarovi, avataru, avatarů, avatarům, avatary
b
Beta
Kromě názvu druhého řeckého písmene v abecedě obvykle vyjadřuje zkušební verzi nějakého programu, která se teprve testuje a opravují se chyby.
Bots
Avatar řízený nikoliv skutečným člověkem, ale počítačem.Synonyma: bot, bota, botech, botech, botem, boti, botu, botů, botům
c
CAD
Zkratka z anglického Computer Aided Design. Je takto označována celá řada počítačových aplikací pro tvorbu plánů a 3D modelů pro pozdější produkci - od hrnečku na kávu přes návrhy domů až po obří dopravní letadla.
Cloud computing
Technologie, která poskytuje uživatelům přístup k aplikacím a systémovým zdrojům prostřednictvím internetu bez ohledu na cílové zařízení. Aplikace tak lze používat pomocí počítače, mobilu, webového prohlížeče a dalších koncových zařízení. Důležitým rysem je také fakt, že pokud je aplikace zpoplatněna, cena se účtuje za dobu použití, nikoliv za aplikaci samotnou.Synonyma: cloud computing, cloud computingem, cloud computingu
Collada
Univerzální formát pro zpracování, ukládání a výměnu 3D modelů. Tento formát je podporován většinou současných 3D aplikací.
Combo
Termín je zkráceninou slova combination a znamená speciální kombinaci kláves stištěných v přesné souslednosti. Výsledkem je obvykle nějaká bonusová či neobvyklá akce avatara ve virtuálních světech nebo postavy v hrách.Synonyma: comb, comba, comba, combech, combem, combu, combům, comby
d
DDoS
Distributed Denial of Service - tato zkratka je odborný termín, který označuje speciální typ pirátského útoku na webu pomocí plošného zahlcení určitého serveru. Na útoku se obvykle nevědomky podílí tisíce předem infikovaných počítačů.
DMCA
Digital Millennium Copyright Act - novela amerického zákona o autorských právech, který řeší problematiku autorských práv například na internetu nebo v mezinárodním prostředí.
e
Engine
Obecně motor či pohon. V počítačové hantýrce také často jako určitý program vykonávající základní činnosti. Například grafický engine = program starající se o vykreslování dat na obrazovce.
f
FBI
Federal Bureau of Investigation neboli Federální úřad pro vyšetřování je vyšetřující orgán amerického Ministerstva spravedlnosti působící na federální úrovni.
Firewall
Ochranná bariéra oddělující Internet a soukromou firemní síť. Zabraňuje neoprávněnému přístupu k firemním datům.Synonyma: firewallech, firewallem, firewallů, firewallu, firewallům, firewally
g
Grid
Propojení velkého množství počítačů, které společně pracují na jedné úloze, která vyžaduje paralelní zpracování velkého počtu údajů. Přeneseně také znamená virtuální svět, který obvykle funguje právě na principu grid.Synonyma: gridech, gridem, gridu, gridů, gridům, gridům, gridy
Griefer
Výtržník, který využívá anonymity virtuálního světa a záměrně narušuje běžný život v Second Life, otravuje ostatní uživatele, ruší během plánovaných akcí či přetěžuje záměrně regiony.Synonyma: griefera, grieferech, grieferem, griefeři, griefers, grieferu, grieferů, grieferům, griefery
h
Havok
Speciální podprogram, který se stará o fungování fyziky v Second Life či moderních počítačových hrách. Řídí vzájemnou interakci mezi objekty v reálném čase. Umožňuje fungování gravitace, náraz jednoho objektu na druhý, létání apod.
HTTP
Hypertext transfer protocol je internetový komunikační protokol, pomocí kterého si aplikace na webu předávají data. Funguje na principu dotaz a odpověď. Například váš webový prohlížeč pošle dotaz na server na zobrazení webové stránky a odpovědí je požadovaný obsah.
HUD
Zkratka pro Head-Up Display, v počítačové hantýrce jde o zobrazování různých informací v zorném poli hráče či avatara. Tyto informace - jako třeba počet životů, zvolený nástroj, mapa nebo získané skóre - se zobrazují na stále stejném místě bez ohledu na směr pohledu.Synonyma: HUDech, HUDem, HUDu, HUDů, HUDům, HUDům, HUDy
Hypergrid
Rozšíření systému Opensim o možnost odkazování a teleportace z jednoho opensim světa do druhého, nikoliv jen mezi regiony v rámci jednoho světa. Toto rozšíření je standardní součástí Opensimu, nicméně standardně není povoleno.Synonyma: hypergridem, hypergridu
i
IBM
International Business Machines - mezinárodní společnost obchodující v oblasti informačních technologií.
IM
Instant Messaging neboli chat je textová komunikace uživatelů v reálném čase. Komunikace je posílána buď na celou skupinu nebo pouze jednotlivému uživateli.
IMHO
Zkratka anglického 'in my humble opinion', což znamená 'dle mého skromného názoru'. Až příliš často používaný výraz v internetové mluvě.
Investigativní
Odhalující skutečná závažná fakta, zvláště ty úmyslně opomíjená či skrývaná.Synonyma: investigativních, investigativního, investigativním, investigativnímu
j
JIRA
Oficiální tracker Second Life chyb na adrese jira.secondlife.com. Název JIRA vznikl zkrácením původního termínu Gojira, což je japonský výraz pro Godzillu.
k
Koinup
Oblíbený website pro sdílení obrázků a videí z virtuálních světů jako je například Second Life či World of Warcraft. Součástí Koinupu je i velmi silná komunita registrovaných uživatelů nebo oblíbený katalog virtuálních lokalit.
Konspirativní
Specifický výklad skutečných událostí, který předpokládá vliv skrytých akcí, tajných organizací či neznámých sil. Vyznačuje se nedostatkem přesvědčivých důkazů.Synonyma: konspirace, konspiracemi, konspiraci, konspirací, konspiracích, konspiracím, konspirativního, konspirativním, konspirativnímu
l
Lag
Jde o nepřiměřeně vysokou prodlevu mezi vaší akcí a projevením této akce ve světě Second Life. Prakticky se projevuje zpomalením pohybu, který je vnímán trhaně.Synonyma: lagem, lagování, lagováním, lagu, laguje, lagujeme, laguješ, lagujete, laguji, lagují
Linux
Alternativní operační systém pro počítač nabízený a šířený zdarma
LOD
Level of Detail, technika, která snižuje výpočtové nároky na zobrazování 3D scény tím, že místo vzdálených objeků zobrazuje jeho zjednodušenou schématickou podobu.
LOL
Zkratka anglického 'laughing out loud', což znamená 'hlasitě se směji'. Až příliš často používaný výraz v internetové mluvě.
LSL
Linden Script Language je skriptovací jazyk používaný v prostředí Second Life. Skripty jsou vytvářeny jednotlivými uživateli a zajišťují interakci objektů s avatary nebo s ostatními objekty. Dveře, které se po dotyku otevřou, je jeden příklad použití skriptu.
LUA
Skriptovací programovací jazyk používaný mimo množství her a aplikací i ve virtuálních světech Blue Mars a World of Warcraft
m
Machinima
Počítačově vytvořená animace či film, která byla natočena v reálném čase. V souvislosti s virtuálními světy znamená film natočený přímo v prostředí daného světa, kde místo herců hrají avataři ovládání uživateli.Synonyma: machinim, machinimách, machinimám, machinimě, machinimou, machinimu, machinimy
Mainland
Označení pro kontinenty v Second Life. Jedná se o pozemky vlastněné přímo jednotlivými majiteli a odkoupené od Linden Lab. Druhým typem pozemků jsou privátní ostrovy, kde jsou parcely pouze pronajímány jednotlivým zájemcům majitelem ostrova.Synonyma: mainlandem, mainlandu
Megaprim
Ve světě SL jde o prim (triviální objekt), který má alespoň jeden z rozměrů větší než 10 metrů. Objekty větší než 10 metrů vznikly v Second Life pouze díky chybě v SL klientovi, která je již opravena. Nicméně tyto megaprims se šíří komunitou uživatelů a jsou často užívány stavitely domů či rozsáhlých objektů. Jejich rozměry již nelze nadále měnit.Synonyma: megaprimech, megaprimem, megaprims, megaprimu, megaprimů, megaprimům, megaprimy
Mesh
Zobrazení 3D objektu pomocí sítě polygonů (obvykle trojúhelníky či čtyřúhelníky), které jsou uspořádány v prostoru. Komplexnost a detailnost takového modelu je dána počtem zobrazených polygonů - od několika desítek až po tisíce.Synonyma: meshe, meshe, meshech, meshem, meshi, meshů, meshům, meshy
Metanomics
Populání talk show, která se odehrává přímo v Second Life a do které si profesor Rob Bloomfield zve zajímavé osobnosti a diskutuje s nimi na téma virtuálních světů.
MySQL
Nejrozšířenější relační databázový systém. Svou popularitu získal hlavně díky dostupnosti zdarma (je šířen pod GPL licencí) a platformové nezávislosti (funguje pod většinou současných operačních systémů).
n
NASA
Národní úřad pro letectví a kosmonautiku je vládní agentura ve Spojených státech, která se zabývá výzkumem vesmíru a řídí americký kosmický program.
Neko
Japonský výraz pro kočku, který v Second Life označuje speciální a velmi populární druh módy vyznačující se oušky, ocasem a dalšími kočičími atributy avatara.
NOAA
Národní úřad pro oceán a atmosféru - americká agentura s mnoha aktivitami v Second Life. Mezi jejich nejznámější SL projekty patří například Tsunami Simulator a Second Earth.
NPIRL
Not possible in real life = nemožné v reálu. Jde o projekt, který demonstruje Second Life stavby, oblečení, umění atd., které nelze vytvořit v reálném světě.
o
OAR
OpenSim Archives je datový formát určený pro přenos OpenSim souborů mezi jednotlivými systémy.
Open source
Počítačový program šířený včetně zdrojového kódu. Obvykle se pak myslí aplikace dostupné zdarma a vyvíjené určitou neziskovou organizací či sdružením.
Opensim
Open-source program původně z dílny Linden Lab pro provoz virtuálního 3D světa. Díky svému původu je možné použít pro připojení běžný Second Life klient, ale i řadu klientů třetích stran.Synonyma: Open Sim, Open Simulator
p
Particle
Vizuální efekty tvořené částicemi, které jsou emitované objekty v 3D světě. Částice mají typicky jen několikasekundovou životnost, bývají otexturované a mají naprogramované žádané chování. Například simulovaný kouř z ohně je tvořen mnoha částicemi šedé barvy, které jsou nastavené tak, aby stoupaly vzhůru a postupně zprůhlednily.Synonyma: Particles
Patch
Malý program, který opraví objevenou chybu v aplikaci či ji obohatí o nové funcionality.Synonyma: patche, patchem, patchi
Permission
Oprávnění nakládat s objektem - určuje zda jej můžete modifikovat, prodat či rozmnožit.
Phishing
Podvodné jednání na internetu, které má za účel zmást uživatele na příklad podvrženou webovou stránkou nebo e-mailem tak, aby vyzradil citlivé údaje - například informace o platební kartě nebo přístupové informace.
PHP
Skriptovací jazyk primárně určený pro dynamické webové stránky. PHP provádí kód na straně serveru a může být integrován prakticky se všemi typy databází i komunikačních protokolů, které se běžně používají.
Picks
Ve světě Second Life jde o vaše oblíbené lokace, které uvádíte ve svém profilu.
Plebej
Osoba s omezenými právy, přeneseně to znamená prostý lidSynonyma: plebejci, plebejců, plebeje, plebejem, plebeji, plebejích, plebejům
Polygon mesh
Síť trojúhelníků, čtyřúhelníků či jiných rovinných tvarů, které svým uspořádáním v 3D prostoru popisují tvar trojrozměrných objektů. Výhodou použití je malé zatížený systémových prostředků při zpracování takových 3D objektu při zachování vcelku vysoké věrnosti zobrazení.
Prim
Jednoduchý primitivní objekt nějakého základního tvaru (krychle, koule, válec atd.), ze kterých se skládají složitejší objekty ve světě Second Life.Synonyma: prims
r
Ranking
Umístění na určitém žebříčku - může být často míněno jako určité pořadí ve výsledcích hledání.
Rezz
Znamená vyndat předmět z inventáře na zem. Rezzovat prakticky můžete na svých pozemcích nebo na pozemcích, kde to majitel vysloveně povolil. Pokud nějaký předmět rezzujete mimo svůj pozemek, po nějaké době (3 minuty až 1 den) se vám obvykle vrátí zpět do inventáře.Synonyma: rezznout, rezzoval, rezzovala, rezzovali, rezzovalo, rezzovaly, rezzování, rezzovat, rezzuje, rezzujeme, rezzuješ, rezzujete, rezzuji, rezzují
ROFL
Zkratka anglického 'rolling on the floor laughing', což znamená 'válím se smíchy na podlaze'. Až příliš často používaný výraz v internetové mluvě.
RSS
Speciální formát publikování novinek a nových příspěvků, které jsou chronologicky řazené. Uživatelé si jednotlivé RSS kanály sdružují ve svých čtečkách kvůli hromadnému sledování nového obsahu na různých webech.
s
SLURL
Second Life URL je speciální URL (Uniform Resource Locator) adresa, která odkazuje na konkrétní localitu v Second Life světě. Používá se hlavně pro sdílení Second Life lokalit mezi uživateli.
Social network
Popisuje osoby či organizace, které jsou spojeny společnými hodnotami, vizemi, finančními vztahy či soukromými zájmy.Synonyma: social networking
Solitérní
Z latinského solus, což znamená sám. V textu pak má význam samotný, osamocený, jediný v okolí.Synonyma: solitérních, solitérním
Spam
Nechtěná, většinou otravná či reklamní sdělení zasílaná e-mailem či vkládána do komentářů na webu.Synonyma: spamech, spamem, spamu, spamů, spamům, spamy
SSAO
Screen Space Ambient Occlusion je speciální technika pro zobrazování 3D scén. Tato technika zvyšuje detailnost stínování.
Steampunk
Jeden z hlavních sci-fi/fantasy stylů, který se odkazuje na dobu velké technické revoluce vikrotiánské Anglie, doby zavedení parních strojů, mechanických ozubených převodů, vzducholodí a balónů či prvních přístrojů využívajících elektřinu. Tento žánr oslavuje vizionáře této doby jako byl Nikola Tesla, Charles Babbage nebo Jules Verne.Synonyma: steampunkem, steampunková, steampunkové, steampunkoví, steampunkový, steampunku
t
TOS
Terms of Service, jedná se o pravidla, která musí být dodržována všemi uživateli Second Life. Jejich nerespektování může vést k trvalému zrušení uživatelova účtu ze strany provozovatele, tedy Linden Lab.
Traffic
Obecně provoz, obvykle myšleno ve smyslu počtu návštěvníků nějakého místa či množství dat protékajících počítačovou sítí
u
URL
Uniform Resource Locator znamená identifikaci umístění a typu obsahu na internetu. Jde o adresu, na které na internetu 'bydlí' obrázky, videa, texty a další obsah.
USS
United Sailing Sims je sdružení více jak 100 privátních ostrovů pro podporu všeho kolem plachtění na lodi. Jde o volně průjezdné oblasti s většinou povrchu tvořeného mořem.
v
Vertex
Pojem z oblasti počítačové grafiky, který znamená bod s definovanými 3D souřadnicemi. Obvykle je tento pojem spojován s reprezentací 3D objektu pomocí polygonové sítě, kde vertex značí souřadnice vrcholů jednotlivých polygonů.Synonyma: vertexem, vertexu, vertexů, vertexům, vertexy, vertices
View distance
Vzdálenost od avataru, do které SL klient vykresluje objekty. Menší hodnota znamená rychlejší odezvu klienta.
VPN
Virtual Private Network = virtuální privátní síť. Speciální metoda, pomocí které se řada zcela nezávislých počítačů na různých místech planety propojí do jedné společné sítě. Typicky používané pro připojení z domova do firemní sítě.
w
WindLight
Grafický modul Second Life generující realisticky vypadající oblohu, chování světla a odlesků na vodě.
x
XML
eXtensible Markup Language je standardní značkovací jazyk používaný různými aplikacemi pro popis struktury dat.